Privacy

 Onze privacyverklaring

COMMUNICATIE ZORGVERLENERS VIA SIILO (www.siilo.com ) vanaf 25 mei 2018.

Thuisverpleging Nurses @work privacyverklaring

Thuisverpleging Nurses @ work verwerken persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op melissa.deceuninck@hotmail.com

Allsoft  en de verpleegkundige zullen uw persoonsgegevens verwerken om:

 • te voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake het verpleegdossier, vervat in de nomenclatuur van de thuisverpleging en de nationale overeenkomst W/97 tussen verpleegkundigen en verzekeringsinstellingen;
 • de prestaties van uw thuisverpleegkundige te kunnen aanrekenen via MyCareNet en de derdebetalersregeling of aan uzelf indien de prestaties daarbuiten vallen;
 • medisch-administratieve documenten te versturen en om de verzekerbaarheid te controleren via MyCareNet;
 • de continuïteit van zorg en informatie over uw zorg te garanderen;

- het registeren van persoonsgegevens van patiënten en/of hun vertrouwenspersonen teneinde te kunnen bemiddelen bij de aangebrachte klachten.

- verzameling en verwerking van alle gegevens met betrekking tot medische en paramedische diagnostische en therapeutische praktijken toegediend aan de patiënten met als doel de zorgkwaliteit te verbeteren.

Om deze doelstellingen te realiseren, zullen Allsoft en de verpleegkundige de volgende gegevens verwerken:

- identificatiegegevens, waaronder het rijksregisternummer;

- identificatiegegevens van de contactpersonen en/of mantelzorgers die met akkoord van de patiënt in de zorg worden betrokken;

 • de verleende verstrekkingen en het voorschrift van de arts, indien vereist;
 • de evaluatieschaal m.b.t. de zorgbehoefte van de patiënt;
 • de gegevens m.b.t. planning & evaluatie van de verzorging, met de frequentie voorgeschreven door de nomenclatuur;
 • de specifieke gegevens die de nomenclatuur voor de thuisverpleging, vereist bij bepaalde types verzorging (bijv. wondzorgdossier);
 • de contacten met de bij de zorg betrokken arts(en);
 • de toeleiding naar andere diensten.

Om de doeleinden omschreven in dit formulier te bereiken, zullen de volgende personen en/of diensten toegang hebben tot uw persoonsgegevens:

 • de verpleegkundige en Allsoft
 • uw huisarts;
 • uw mantelzorger, indien u daartoe specifiek uw akkoord geeft;
 • in geval van opname, het ziekenhuis of woonzorgcentrum waar u heen zou gaan.

De verpleegkundige en Allsoft  zullen bij deze gegevensdeling altijd gebruik maken van communicatiemiddelen die beveiligd zijn.

Uw persoonsgegevens zullen steeds verwerkt worden onder de verantwoordelijkheid van de verpleegkundige en Allsoft.

U hebt in het kader van de verwerking van persoonsgegevens, bedoeld in dit formulier, te allen tijde recht om uw persoonsgegevens kosteloos in te zien en om in voorkomend geval alle onjuiste en/of onvolledige persoonsgegevens die op uzelf betrekking hebben, kosteloos te laten verbeteren. Daarbij kan u tevens vragen dat wij uw persoonsgegevens tijdelijk niet verder verwerken (behalve in een aantal wettelijk bepaalde gevallen) totdat wij de juistheid van uw persoonsgegevens hebben gecontroleerd.

U heeft voorts het recht om te vragen dat wij een kopie van uw persoonsgegevens overmaken aan uzelf en/of rechtstreeks aan een andere instelling of persoon van uw keuze in een formaat dat toelaat om deze persoonsgegevens gemakkelijk over te dragen.

Indien u meent dat Allsoft  en/of/ de verpleegkundige uw persoonsgegevens niet meer mogen verwerken, dan kan u in bepaalde gevallen ook vragen dat uw persoonsgegevens definitief gewist worden. In plaats van het wissen van uw gegevens, kan u als alternatief ook vragen dat uw gegevens wel opgeslagen blijven, maar niet verder worden verwerkt (behalve in bepaalde wettelijk omschreven gevallen).

Uw persoonsgegevens zullen in elk geval niet langer bewaard worden dan nodig is voor de doeleinden omschreven in dit document. Wij zijn evenwel wettelijk verplicht om de in het verpleegdossier wettelijk vereiste gegevens m.b.t. de verzorging minimaal jaar 5 te bewaren. Indien blijkt dat de bewaring intussen niet meer nodig is voor de doeleinden omschreven in dit document, dan zullen uw persoonsgegevens conform onze wettelijke verplichting nog wel worden bewaard, maar niet meer worden gebruikt voor deze doeleinden.

Voor het uitoefenen van de bovenstaande rechten, kan u contact opnemen met de administratie van thuisverpleging nurses@work.

Voor bijkomende vragen over uw rechten en alle andere aangelegenheden betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens binnen Allsoft kan u ook steeds terecht bij onze functionaris voor gegevensbescherming, mevrouw Melissa Deceuninck , Moerestraat 72,8470 Gistel, tel: 0474/52 62 29.

Indien u zou menen dat Allsoft en Nurses @ work uw persoonsgegevens niet rechtmatig en volgens de wettelijke vereisten verwerkt, dan heeft u ook steeds het recht om klacht in te dienen bij de Privacycommissie (contactgegevens beschikbaar via: www.privacycommission.be). In geval van klachten raden wij evenwel aan om eerst onze functionaris voor gegevensbescherming te contacteren. Vaak zullen eventuele problemen of misverstanden zo eenvoudig opgelost kunnen worden.

____________________